Testar

Alle elevane i intervensjonsskular og kontrollskular skal gjere dei same testane på starten og på slutten av skuleåret. Testane kan delast i desse fem kategoriane:

  • Skuleprestasjon/kognitiv evne
  • Fysisk aktivitetsnivå, fysisk form/motorikk
  • Blodprøvar/blodtrykk/midjemål/vekt/høgde
  • Ulike spørjeskjema, t.d. livskvalitet
  • Kvalitative testar (nokre elevar og lærarar vil bli uttrekt til vere med i den kvalitative delen av ASK)

Bilde1

Forskarar frå HiSF vil leie og gjennomføre testinga i ASK. Under alle testane bli det lagt vekt på barnet sitt beste, og personane som er ansvarleg for testinga, er særs medvitne om at barn er ei sårbar gruppe. Alle moglege førehandsreglar blir tekne for å unngå situasjonar som kan opplevast som ukomfortable for borna.

 

Fitness:

 

Spørjeskjema (Kidscreen):

 

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.