Informasjonsbehandling og publisering

Alle data som vert samla inn, både papirbasert og elektronisk, vert handsama i samsvar med krav til personvern og IKT-tryggleik nedfelt i helseforskingslova og personopplysningslova. Innsamla data skal berre nyttast i høve til føremålet med ASK-prosjektet. Alle data vert avidentifisert, som vil seie at data vert handsama utan namn og fødselsnummer eller andre opplysningar som kan gjera at dei vert kopla til barna som er med i ASK-prosjektet. Identifiserbare opplysningar som knyter eit barn til opplysningane, vert erstatta av ein kode. Lista som koplar kode og namn, vert oppbevart på ein sikker måte fråskild frå forskingsdata, og berre prosjektleiinga har tilgang til namnelista.

Resultata av prosjektet vil bli publisert i form av engelskspråklege artiklar i internasjonal faglitteratur. I tillegg vil resultata frå prosjektet bli formidla til det norske fagmiljøet i form av populærvitskaplege artiklar og faglege føredrag. Vi skal også skrive ein rapport frå prosjektet som er retta mot deltakarane og aktørar som har vore med på å legge til rette for gjennomføringa av prosjektet. Vi understrekar at opplysningar som kjem fram i publikasjonar og føredrag, ikkje kan førast tilbake til einskildpersonar. Ingen einskildperson sine resultat vil bli publisert, berre data frå heile populasjonen.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.